لبنیات یاس گلپایگان
                         

لبنیات یاس گلپایگان

تولید فراورده های لبنی گلپایگان

 ماست گلپایگان

ماست گلپایگان محصولات لبنی یاس گلپایگان

ماست گلپایگان محصولات لبنی یاس گلپایگان

دوغ گلپایگان

دوغ یاس گلپایگان

دوغ یاس گلپایگان

کشک گلپایگان

کره حیوانی گلپایگان

روغن حیوانی گلپایگان

عسل گلپایگان