تعطیلی موقت فروشگاه به علت ازدواج مدیریت . تا 2 دی ماه رد کردن