قالی بافی

بافت قالی سه بعدی در اصفهان

بافت قالی سه بعدی در اصفهان

بافت قالی سه بعدی در اصفهان خلاقیت در طرح این قالی به گونه ای است که هیچ کس جرات رفتن روی این قالی را ندارد.                  

تعطیلی موقت فروشگاه به علت ازدواج مدیریت . تا 2 دی ماه رد کردن